Yannick Ponsero (FRA)

Yannick Ponsero (FRA)

Photo by Liz Chastney